PRIHLÁŠKA

Prihlášku pošlite do 30. apríla 2020

ŠTÚDIUM

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Aplikovaná ekonómia sa na FSEVke dá študovať na bakalárskom a magisterskom stupni. Študentky a študentov učíme porozumieť rôznym ekonomickým javom a procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú. Učíme ich tiež odborne identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické problémy, zostavovať ich matematicko-ekonomické modely a nájsť vhodné metódy ich aplikácie.

Prečo je maslo také drahé, alebo aký je rozdiel medzi firmami Orange a Potraviny u Jožka? Odpoveď dáva predmet Mikroekonómia, ktorý poskytuje pohľad na ekonomické javy a súvislosti smerom zdola nahor, štúdium správania sa spotrebiteľov a firiem, rovnováhy na trhu, oligopolov a monopolov.

Robí naša vláda niečo zle, ak klesol hrubý domáci produkt? Prečo nie je pokles cien vítaným javom? Študujte Makroekonómiu, ktorá poskytuje pohľad na ekonomické javy a súvislosti smerom zhora nadol, štúdium makroekonomických agregátov ako HDP, spotreba, investície, ich vzájomné súvislosti. Konštruujú sa kvantitatívne modely, ktoré umožňujú opísať a skúmať súčasné ekonomické javy.

Zvýši sa plat primátora, ak klesne nezamestnanosť? Na túto a všetky predchádzajúce otázky hľadá odpoveď Ekonometria, kde sa pomocou matematických a štatistických metód konštruujú také modely, ktoré zachytávajú súčasné hospodársko-politické alebo spoločenské problémy a umožňujú predikovať ich budúci vývoj.

Študenti aplikovanej ekonómie majú ďalej možnosť študovať predmety ako: Bankovníctvo, Finančné investovanie, Manažment rizika, Teóriu hier alebo Simulácie. Nadobudnuté poznatky môžu úspešne uplatniť aj v praxi. Študenti majú možnosť v rámci štúdia absolvovať prax, počas ktorej získavajú aj praktické skúsenosti z oblasti aplikovanej ekonómie napr. na Ekonomickom ústave SAV alebo v spoločnosti Slovak Credit Bureau.

Súčasťou štúdia je práca s rôznym softwarovým vybavením, pričom študenti získajú nadštandardné zručnosti pri práci s počítačom.

ANGLICKÝ JAZYK A MATEMATIKA

Pre štúdium aplikovanej ekonómie je dôležitá taká znalosť anglického jazyka, ktorá umožní rozumieť písanému i hovorenému odbornému textu. Počas štúdia študentky a študenti absolvujú niektoré predmety v anglickom jazyku. Táto skúsenosti je užitočné pre úspešné absolvovanie zahraničných študijných pobytov. Na ktoré má každý študent možnosť prihlásiť sa.

Na štúdium aplikovanej ekonómie sa vyžaduje takisto určitá úroveň matematických vedomostí a schopností zodpovedajúca úrovni stredoškolskej matematiky. Maturita z matematiky nie je pre prijatie nevyhnutná – ak ju však máte, v prijímacom konaní získate bonusové body.

Úspešné absolventky a absolventi nášho programu Aplikovaná ekonómia zvyčajne nemajú problém uplatniť sa na trhu práce na analytických a manažérskych pozíciách vyžadujúcich ekonomické vzdelanie.

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

 

Študijný program aplikovaná ekonómia sa študuje na Ústave ekonómie (ÚE), ktorý je jedným zo šiestich ústavov FSEV UK. Ústav ekonómie je výskumné a pedagogické pracovisko zamerané na aplikovanú ekonómiu, mikroekonomickú a makroekonomickú teóriu, matematiku, štatistiku a rôzne iné disciplíny.
úplné podmienky prijímacieho konania