PRIHLÁŠKA

Prihlášku pošlite do 30. apríla 2020

ŠTÚDIUM

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Sociálna antropológia sa na FSEV učí na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Skúma ľudí, kultúry a spoločnosti, procesy, ktoré sa v rámci týchto skupín alebo medzi nimi odohrávajú.

Antropológia pomáha eliminovať etnocentrizmus: pokrivený pohľad na iných cez filter vlastnej kultúry. Každý antropológ či antropologička, ktorí dnes berú vážne svoju prácu, preto vyznáva myšlienku, že nemožno jednu kultúru nadraďovať nad iné. Jedna kultúra môže prejavovať väčšiu komplexnosť či rýchlejší rozvoj po technologickej či ekonomickej stránke, no iné zas môžu byť komplexnejšie v odlišných oblastiach, napríklad pri starostlivosti o slabých či v spoločenskej komunikácii. Túto rozdielnosť kultúr možno najlepšie skúmať etnografickou metódou, ktorá je typická pre antropológiu.
Na FSEV preto pestujeme otvorené a tolerantné prostredie. Naše študentky a našich študentov učíme, že ľudí, kultúry a spoločnosti nemožno vnímať ako entity usporiadané vo vzťahoch nadradenosti a podradenosti, ale že procesy, ktoré sa v rámci týchto skupín, aj medzi týmito skupinami, odohrávajú, treba skúmať a analyzovať odborne a komplexne.

Záleží nám na tom, aby naši študenti prichádzali do kontaktu s teóriou i praxou: naše študentky a študenti sa zúčastňujú terénnych výskumov, na ktorých získavajú vedomosti a schopnosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na trhu práce.

ANTROPOLÓG A ANTROPOLOGIČKA SA UPLATNIA VŠADE

V štátnej i súkromnej sfére, vo vede a výskume, v armáde i mimovládnom sektore je potrebné – a s rastúcou rôznorodosťou obyvateľstva bude stále dôležitejšie – poznanie rôznosti a podobnosti medzi ľuďmi. Keďže sociálna antropológia na FSEV UK je dlhodobo považovaná za najlepšiu na Slovensku, treba sa učiť od najlepších. Riešime špičkové medzinárodné vedecké i na prax orientované projekty, organizujeme konferencie a workshopy, pričom základom všetkých prác je na prax orientovaný terénny výskum. Diplom od nás je porovnateľný s najlepšími školami tohto druhu v strednej Európe.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Pravidelne organizujeme rôzne konferencie a workshopy, na ktorých sa zúčastňujú naše pedagogičky a pedagógovia, výskumníčky a výskumníci, ale najmä študentky a študenti. Svoje teoretické vedomosti tak môžu aplikovať na praktické problémy, ktoré v oblasti sociálnej antropológie existujú.

Samozrejmosťou sú aj neformálne podujatia – ústavovice, ktoré nám všetkým poskytujú priestor na neformálne rozhovory, utužovanie vzájomných vzťahov a príležitosť získať nové kontakty, ktoré môžu byť užitočné počas štúdia alebo po jeho skončení.

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Študijný program sociálna antropológia sa študuje na Ústave sociálnej antropológie (ÚSA), jednom zo šiestich ústavov FSEV UK. ÚSA je jediným pracoviskom svojho druhu na Slovensku a tiež domovom jedného zo sedemnástich špičkových vedeckých tímov.

úplné podmienky prijímacieho konania