PRIHLÁŠKA

Prihlášku pošlite do 31. marca 2020

ŠTÚDIUM

Verejná politika sa u nás vyučuje v magisterskom a doktorandskom študijnom programe. Študijný plán pozostáva z predmetov, ktoré vytvárajú teoretický a analytický základ pre pochopenie verejnej politiky.

Našu spoločnú dvojročnú cestu budú vypĺňať kurzy ako Verejné právo a verejná politikaKomparatívna verejná politika, Nástroje verejnej politikyAnalýza verejnej politikyKvalitatívne metódy analýzy a výskumu či Kvantitatívne metódy analýzy a výskumu.

Vzdelávanie na ÚVP vedú medzinárodne uznávané pedagogičky a uznávaní pedagógovia – okrem iných napríklad  prof. Emília Sičáková-Beblavá, doc. Katarína Staroňová, či JUDr. Marián Giba. Na prednáškach a seminároch pravidelne dostávajú priestor aj naše doktorandky a doktorandi, naše kurzy navyše navštevujú aj rôzni odborníci pôsobiaci vo verejnom alebo súkromnom sektore – Lívia Vašáková, Vincent Bujňák, Martin Dubéci, Otakar Horák, Matej Šucha a aj mnohí iní.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Štúdium verejnej politiky, to nie je len výučba v školských laviciach. Náš ústav totiž organizuje Public Policy Book Club, ktorý pravidelne prináša diskusie študentiek, študentov, odborníčok a odborníkov o vybraných knihách. Stretnutia sú veľmi prínosné, diskutované knihy priamo súvisia so zaujímavými témami, ktoré študentky a študenti rozoberajú aj na jednotlivých kurzoch. Tvoríme a vydávame aj časopis Public Policy News, ktorý každé tri mesiace informuje o rôznych podujatiach – prednáškach, seminároch či vedeckých konferenciách, zaujímavých knihách či filmoch. Obsahuje aj profily a rozhovory s našimi študentkami a študentmi a ich úspechoch doma alebo v zahraničí.

Kolektív Ústavu verejnej politiky tvorí komunitu, ktorá sa pravidelne zabáva na tzv. ústavoviciach – neformálnych stretnutiach všetkých členiek a členov ÚVP. Každý rok pred koncom zimného semestra navyše organizujeme Vianočné halászle, kde sa stretávajú študentky a študenti, pedagogičky a pedagógovia či priateľky a priatelia ÚVP. Je to výborná príležitosť na priateľské rozhovory, zbližovanie sa a aj porozumenie.

Ústav verejnej politiky (ÚVP) je výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Komenského zamerané na verejnú politiku. V rámci výučby využívame moderné výučbové metódy, so študentkami a študentmi veľa diskutujeme a pracujeme s prípadovými štúdiami.

Tucet dôvodov, prečo študovať na ÚVP

Študovať na ÚVP znamená možnosť získať vzdelanie, ktorý má reálnu hodnotu pre prax, keďže:

1.  obsah štúdia je plne porovnateľný s americkými a západoeurópskymi štandardmi. Pri jeho zrode stál medzinárodný tím odborníkov z USA (Guy Peters, Bill Dunn, Leslie Eliason), Veľkej Británie, Holandska (Ig Snellen) a Kanady (Leslie Pal), ktorí zabezpečili porovnateľnú štruktúru a obsah štúdia.

2. študijné programy ÚVP sú obsahovo interdisciplinárne a analyticko-metodologické (hlavne ekonómia, sociológia, právo, politológia a verejný manažment).

3. pracuje s najnovšími teoreticko-metodologickými poznatkami rôznych spoločenských vied, pričom buduje vlastný, v slovenskej vede nový pojmový a metodologický aparát, ktorý je kompatibilný so súčasným stavom poznania v oblasti verejnej politiky vo svete.

4. vzdelávanie vedú medzinárodne uznávaní prednášatelia s bohatými akademickými, mimovládnymi či politickými skúsenosťami. Viac tu.

5. v rámci pedagogického procesu pracuje interaktívnym prístupom a pri výučbe používa prípadové štúdie.

6. výraznou podporou štúdia je e-learning, ktorý umožňuje komunikáciu s vyučujúcim, prístup k študijným materiálom a flexibilitu. Viac tu.

7. prednášky sú obohatené o diskusie s odborníkmi z praxe. Viac tu.

8. študenti sú vedení k samostatnej analytickej práci a svoje zistenia prezentujú aj vo verejnej diskusii, napr. vo forme blogov. Viac tu.

9. spolupracuje s mnohými vedeckými, pedagogickými a inými odbornými pracoviskami pôsobiacimi na Slovensku a v zahraničí. Viac tu.

10.  študentov podporuje v ich záujme o štúdium v zahraničí v rámci programu ERASMUS. Študenti už absolvovali pobyty napríklad v Holandsku, Švédsku, Litve, Nemecku, Slovinsku, Španielsku, Česku, Estónku, Izraeli či Nórsku. Viac tu.

11. vedecky sa orientuje na sociálno-politické a sociálno-ekonomické vzťahy a kvalitu riadenia v post-transformačnom období vývoja našej spoločnosti, ako aj kontextu zmien v rámci EÚ a svetových spoločenských udalostí. Výskumné úlohy, ktoré ÚVP rieši, sa týkajú skúmania procesu tvorby a implementácie politík na národnej, európskej, regionálnej i miestnej úrovni a ponúkajú koncepčné a analytické výstupy ako aj vyhodnotenia politík a formulácie opatrení v rôznych oblastiach verejného sektora. Viac tu.

12.  študenti sú zapájaní do reálnych výskumných aktivít‎ a ich odborný rast je podporovaný aj prostredníctvom spoluorganizácie letných škôl (napr. POL- LOC) a  odborných seminár

úplné podmienky prijímacieho konania  ÚVP na Facebooku