ŠTÚDIUM

Verejná politika sa u nás vyučuje v magisterskom a doktorandskom študijnom programe. Študijný plán pozostáva z predmetov, ktoré vytvárajú teoretický a analytický základ pre pochopenie verejnej politiky.

Našu spoločnú dvojročnú cestu budú vypĺňať kurzy ako Verejné právo a verejná politikaKomparatívna verejná politika, Nástroje verejnej politikyAnalýza verejnej politikyKvalitatívne metódy analýzy a výskumu či Kvantitatívne metódy analýzy a výskumu.

Vzdelávanie na ÚVP vedú medzinárodne uznávané pedagogičky a uznávaní pedagógovia – okrem iných napríklad  prof. Emília Sičáková-Beblavá, doc. Katarína Staroňová, či JUDr. Marián Giba. Na prednáškach a seminároch pravidelne dostávajú priestor aj naše doktorandky a doktorandi, naše kurzy navyše navštevujú aj rôzni odborníci pôsobiaci vo verejnom alebo súkromnom sektore – Lívia Vašáková, Vincent Bujňák, Martin Dubéci, Otakar Horák, Matej Šucha a aj mnohí iní.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Štúdium verejnej politiky, to nie je len výučba v školských laviciach. Náš ústav totiž organizuje Public Policy Book Club, ktorý pravidelne prináša diskusie študentiek, študentov, odborníčok a odborníkov o vybraných knihách. Stretnutia sú veľmi prínosné, diskutované knihy priamo súvisia so zaujímavými témami, ktoré študentky a študenti rozoberajú aj na jednotlivých kurzoch. Tvoríme a vydávame aj časopis Public Policy News, ktorý každé tri mesiace informuje o rôznych podujatiach – prednáškach, seminároch či vedeckých konferenciách, zaujímavých knihách či filmoch. Obsahuje aj profily a rozhovory s našimi študentkami a študentmi a ich úspechoch doma alebo v zahraničí.

Kolektív Ústavu verejnej politiky tvorí komunitu, ktorá sa pravidelne zabáva na tzv. ústavoviciach – neformálnych stretnutiach všetkých členiek a členov ÚVP. Každý rok pred koncom zimného semestra navyše organizujeme Vianočné halászle, kde sa stretávajú študentky a študenti, pedagogičky a pedagógovia či priateľky a priatelia ÚVP. Je to výborná príležitosť na priateľské rozhovory, zbližovanie sa a aj porozumenie.

Ústav verejnej politiky (ÚVP) je výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Komenského zamerané na verejnú politiku. V rámci výučby využívame moderné výučbové metódy, so študentkami a študentmi veľa diskutujeme a pracujeme s prípadovými štúdiami.

ÚVP na Facebooku