Naši úspešní: Jakub Gábor

Bc. Jakub Gábor, študent 2. ročníka magisterského stupňa študijného programu európske štúdiá na FSEV UK v Bratislave

 Prečo ste sa rozhodli študovať na FSEV UK?

Už počas štúdia na strednej škole som pozorne sledoval domácu i zahraničnú politiku, a práve FSEV som vtedy vyhodnotil ako inštitúciu, ktorá poskytovala najlepšie predpoklady na prehĺbenie môjho záujmu o danú tematiku.

Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam zo Sniny, to je približne 20-tisícového mestečko na úplnom východe Slovenska. Často si zo mňa preto robia žarty. Vlakom to totiž z Bratislavy do Sniny trvá takmer 10 hodín, za približne rovnaký čas sa dostanete lietadlom aj do New Yorku. Sninu a jej nádherné okolie mám veľmi rád. Hoci sa mi veľmi páči aj Bratislava, Snina je pre mňa stále domovom a miestom s osobitným významom.

Čomu sa venujete vo voľnom čase?

Štúdium na FSEV je relatívne náročné, najmä čo sa týka práce s literatúrou. Popri rôznych mimoškolských aktivitách, ktoré si takisto vyžadujú mnoho čítania a písania, sa snažím o to, aby som si vždy dostatočne oddýchol a načerpal nové sily. Najviac mi v tomto smere pomáha šport, predovšetkým futbal, ktorému sa snažím venovať aktívne i pasívne. Rád sa bicyklujem, alebo sa len tak túlam po Slovensku a spoznávam jeho zákutia.

Čo Vás na štúdiu najviac baví?

Vždy som inklinoval k predmetom, v ktorých sa dali aplikovať kvantitatívne metódy výskumu. Ako študent základnej školy som sa zúčastňoval olympiád z matematiky či fyziky a moja láska k číslam ma neopustila. Rád kombinujem humanitné a prírodné vedy a najviac ma preto bavia predmety, ktoré to umožňujú, či dokonca vyžadujú.

Imponuje mi, že FSEV je modernou a dynamickou fakultou. Komunikácia medzi jej zamestnankyňami, zamestnancami, študentkami a študentmi je zakaždým korektná a konštruktívna, žiaden názor nie je ignorovaný. Naša fakulta je pomerne malá. Vnímam ju ako komunitu, v rámci ktorej neustále prebieha diskusia o tom, ako sa zlepšovať. Zážitok z takejto interakcie je navyše umocnený tým, že FSEV je ozajstným medzinárodným prostredím, v ktorom bez problémov fungujú študentky a študenti zo Slovenska a zvyšku sveta.

Ako Vás ovplyvňuje štúdium, myslíte si, že ste sa počas štúdia zmenili, niečo dôležité sa naučili, niekam sa posunuli?

Myslím si, že vďaka štúdiu na FSEV som si zlepšil komunikačné schopnosti a kritické myslenie – počas i mimo výučby totiž pravidelne diskutujeme o aktuálnych spoločenských témach, tvoríme vlastné argumenty, reagujeme na iných a rozširujeme si obzory.

Čomu ste sa venovali vo Vašej bakalárskej práci?

Analyzoval som zmenu distribúcie hlasovacej sily jednotlivých členských štátov v Rade EÚ po nadobudnutí účinnosti pravidiel zakotvených v Lisabonskej zmluve. Prácu som mal napísanú za niekoľko týždňov, výskum ma naozaj bavil. Na tému tohto výskumu by som chcel nadviazať aj vo svojej diplomovej práci, v ktorej budem písať o vplyve demografických faktorov na budúcnosť EÚ.

Zúčastňujete sa na mnohých mimoškolských aktivitách. Ako ste sa k nim dostali a aké skúsenosti ste vďaka tomu získali?

Vždy som mal chuť meniť veci k lepšiemu, zapájať sa do rôznych aktivít, a veľmi sa teším z toho, že FSEV na to ponúka dostatok príležitostí.

Počas bakalárskeho štúdia som si na fakulte všimol výzvu pre študentov, ktorí by počas predsedníctva SR v Rade EÚ chceli pracovať pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Úspešne som absolvoval pohovor a polrok som strávil v prítomnosti špičkových političiek a politikov, ktorých som sprevádzal na vrcholových podujatiach organizovaných naším ministerstvom.

V jeseni som začal stážovať na Komunikačnom odbore Národnej rady Slovenskej republiky. Aj túto ponuku mne a ostatným študentom sprostredkovala FSEV. Z bezprostrednej blízkosti som videl, ako funguje komunikácia tejto inštitúcie s médiami i verejnosťou a od jej zamestnankýň a zamestnancov som získal neoceniteľné vedomosti i skúsenosti.

V roku 2016 absolvoval svoju prvú konferenciu Model United Nations (MUN) – simuláciu zasadnutia niektorého z orgánov OSN. So zvyškom tímu FSEV sme boli v talianskom Miláne, ja som sa ocitol v Hospodárskej a sociálnej rade (ECOSOC), kde som mal zastupovať záujmy Belgicka.

Koncom minulej jari som sa zúčastnil konferencie „28 Ideas From the Erasmus Generation“, na ktorej účastníčky a účastníci z každého členského štátu EÚ predniesli svoje príspevky na témy súvisiace s fungovaním EÚ.

Určite musím spomenúť aj Regionálnu akadémiu OSN (RAUN). Ide o výskumný a vzdelávací program, ktorého účastníci v priebehu polroka vypracúvajú projekt na vopred stanovenú tému. Nosnou témou aktuálne prebiehajúceho ročníka RAUN je ochrana práv žien.

Aké máte plány na najbližšie obdobie a čomu by ste sa chceli venovať po skončení štúdia?

Rád by som sa znovu zúčastnil na niektorej z blížiacich sa konferencií MUN, jednoznačnou prioritou však ostáva úspešné absolvovanie programu RAUN a zavŕšenie magisterského štúdia na FSEV. Láka ma práca vo verejnom sektore alebo médiách, lebo práve v týchto oblastiach je človek schopný ovplyvňovať celkové fungovanie a smerovanie spoločnosti. Hoci mám dobré skúsenosti so životom v zahraničí, rád by som ostal na Slovensku. Mám rád túto krajinu a chcem, aby sa v nej žilo lepšie.

Čo by ste poradili dnešným stredoškolákom, ktorí chcú byť úspešní, ale nevedia, ako a kde začať?

Aby k povinnostiam, ktoré majú, pristupovali zodpovedne. Aby sa pritom z času na čas nebáli vystúpiť zo svojej zóny pohodlia. Aby sa s inými veľa rozprávali a v živote sa obklopovali ľuďmi, od ktorých sa môžu učiť. A aby sa nebáli neúspechu a boli na seba nároční. Len tak sa človek môže posunúť vpred.