Nikoho nevynechajme: zastavme násilie páchané na ženách a dievčatách!

Čo si predstavíš pri slove žena? Nežnosť? Krásu? A čo tak 25. november?

Ak sa vrátiš do roku 1999, zistíš, že tento deň je venovaný Medzinárodnému dňu eliminácie násilia páchaného na ženách a zároveň, je aj oslavou pamiatky násilnej vraždy sestier Mirabelových, ktoré sa stali symbolom odporu proti predsudkom a rodovým stereotypom. V rámci upriamenia pozornosti na násilie páchané na ženách sa každoročne uskutočňuje  medzinárodná kampaň 16 Days of Activism Against Gender Violence, ktorá vznikla z iniciatívy Women‘s Global Leadership Institute. Kampaň začína 25. novembra a trvá do 10. decembraMedzinárodného dňa ľudských práv.

Čo je násilie?
Pod pojmom násilie sa chápe každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, moci, či fyzického a sexuálneho nátlaku. Je to čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej bráni robiť niečo, čo chce robiť, prípadne v nej vyvoláva strach.

Najčastejšou a najviditeľnejšou formou násilia, je práve fyzické násilie, kde zaraďujeme fyzické bytie, kopanie, škriabanie, ťahanie alebo trhanie vlasov, facky, búchanie po akejkoľvek časti tela, škrtenie a .i. Násilie, však nemusí byť prejavené; len formou modrín či škrabancov na tele, ale aj jaziev na duši – takzvané psychické týranie. Zaraďujeme sem činy, ktoré spôsobujú psychickú nepohodu, stav úzkosti, strachu alebo hrôzy. Typy vyhrážania sa vašou vlastnou smrťou, bitkou alebo iným násilím. Pod sexuálnym násilím  rozumieme znásilnenie, či nátlak partnera na milovanie, iba v prípade jeho podnietenia. V prípade nezamestnanosti a ekonomickej závislosti ženy na partnerovi môže vzniknúť ekonomické týranie.

Ako je to s násilím na Slovensku?
Najnovšie výskumy ukazujú, že ročne zažíva násilie od svojho partnera resp. iného 140 až 230 tisíc slovenských žien. Počas svojho života zažilo násilie od intímneho partnera až 23% slovenských žien, čo je takmer každá štvrtá žena. Zároveň sa ukazuje, že postihované prípady sú len povestnou „špičkou ľadovca“ a stále nám chýba systém koordinovanej pomoci ženám a iným obetiam domáceho násilia, ako aj systém prevencie. Vláda SR v roku 2013 prijala opatrenia v podobe Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia na ženách. Ambíciou tohto projektu, je vytvárať systémové opatrenia na pomoc ženám a ich deťom, ale zároveň  aj posilniť prevenciu.

Kde nájdeš pomoc v prípade ohrozenia?
Na základe projektu SR bola zriadená národná bezplatná nonstop telefonická linka 0800 212 212 na poradenstvo ženám ohrozeným násilím, ale aj Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie. Pre vyhľadanie pomoci slúžia aj internetové stránky ako Fenestra.sk, Alianciažien.wordpress.sk či Zastavmenasilie.gov.sk, ktoré poskytujú základné poradenstvo a prehľad organizácií poskytujúcich podporné služby a ubytovanie.  

 

Tak už vieš, aké posolstvo nesie tento dátum?  Ak nie si ľahostajní voči tejto téme, zúčastni sa 16 dňového aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorý tento rok  nesie heslo KONAJME!  Alebo si v tento deň pripni stuhu na znak toho, že nezabúdaš na podstatu ženy. Pretože každá žena a dieťa si zaslúžia plnohodnotný život v bezpečnom prostredí.

Program 16-dňového aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách nájdeš v linku:

https://fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/kalendar

Autor: Bianka Karlíková
Zdroj: zastavmenasilie.gov.sk