Sociálna a pracovná psychológia

PRIHLÁŠKA

Prihlášku pošlite do 31. marca 2021

 

ŠTÚDIUM

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Sociálna a pracovná psychológia sa u nás študuje na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Špecializujeme sa na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie praktických problémov. Naše absolventky a absolventi pracujú v oblastiach personalistiky, ľudských zdrojov, marketingu, manažmentu, poradenskej psychológie, psychoterapie, psychometriky, ale aj klinickej psychológie. Mnohí sa venujú výskumu či ďalším oblastiam.

Naše predmety vyučujú špičkové pedagogičky a pedagógovia, ktorí dbajú na individuálny prístup ku všetkým študentkám a študentom – prof. Jana Plichtová, doc. Júlia Kanovská Halamová,  doc. Miroslav Popper, doc. Radomír Masaryk a mnohí iní úspešní výskumníci. Prednášky a semináre sú založené na vzájomnom počúvaní sa a interakcii – výučbu sa snažíme kombinovať s rôznymi menej formálnymi aktivitami či hrami.

Na naše hodiny pozývame odborníkov z praxe a vysielame študentov praxovať tam, kde sa môžu niečo naučiť. Náš prístup má úspech: personalisti veľkých firiem nám opakovane hovoria, že našich absolventov uprednostňujú pred absolventmi iných škôl. Vedia, že skončili odbor, ktorý im naozaj niečo dal.

AKO SA U NÁS UČÍ?

Jedným zo špecifík našej školy sú dlhšie hodiny. Vďaka tomu môžeme ísť viac do hĺbky (napríklad si pozrieť film a diskutovať o ňom, alebo kombinovať prednášku s cvičeniami, aktivitami, hrami či diskusiou). Na druhej strane majú vďaka tomu študenti menej predmetov, tým pádom aj menej skúšok.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ANGLIČTINE*

Novo akreditovaný študijný program vyučovaný v anglickom jazyku je vhodný pre zahraničných aj domácich študentov, ktorí chcú zažiť medzinárodné štúdium doma na Slovensku. V tomto programe sa kladie veľký dôraz na prepojenie teórie s praxou.

Predmety pokrývajú mimo sociálnej a pracovnej psychológie aj oblasti ako všeobecná, vývinová a poradenská psychológia, alebo aj metodológia výskumu. Od slovenského programu sa odlišuje tým, že študenti a študentky vycestujú v treťom ročníku na 12-týždňovú zahraničnú stáž. Po absolvovaní sa uplatnia v personalistike, ľudských zdrojoch, marketingu, manažmente, výskume a mnohých ďalších oblastiach.

*štúdium je spoplatnené sumou 2500€/akademický rok. Prihlášky prijímame do 15. 7. 2020. Viac informácii k podaniu prihlášky nájdete tu.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každoročne organizujeme prestížnu konferenciu Komunitná psychológia na Slovensku, ktorá laickej aj odbornej verejnosti sprostredkúva zaujímavé poznatky z teórie aj praxe predovšetkým v oblasti komunitnej psychológie.

Naše študentky a naši študenti na FSEV v akademickom roku 2017/2018 vytvorili a spravujú komunitnú záhradu KOMUNITKA – miesto, kde ľudia spoločne pestujú ovocie, zeleninu, bylinky, kvety alebo iné rastliny, nadväzujú a prehĺbujú vzájomné vzťahy a prispievajú k utužovaniu priateľstiev.

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Sociálna a pracovná psychológia sa u nás študuje na Ústave aplikovanej psychológie (ÚAP), jednom zo šiestich ústavov FSEV UK. Orientujeme sa na aplikovanú psychológiu – psychológiu zameranú na riešenie praktických problémov. 

úplné podmienky prijímacieho konania  ÚAP na Facebooku