Zapoj sa! Aj Akademický senát je cesta, ako ovplyvniť dianie na FSEVke

FSEVka je relatívne malá škola. Vďaka tomu počas dňa narážame na  študentov a vyučujúcich  nielen z našich odborov, ale aj z tých ostatných. Niekedy, aj v rámci zadaní na predmetoch, musíme cielene osloviť niektorú konkrétnu skupinu. A to je aj prípad, ktorý ma priviedol k napísaniu tohto článku.

V rámci predmetu PR v praxi sme oslovovali prvákov z jednotlivých programov s krátkym dotazníkom. Ja som mala osloviť „antropológov“. Dostala som sa na hodinu Mgr. Andreja Mentela, PhD., ktorý mi do hlavy zasadil veľmi zaujímavú myšlienku. Opísal FSEVku ako inštitúciu, ktorá dáva svojim študentom veľký priestor na to, aby ovplyvňoval jej dianie. Že my, študenti, máme priestor niečo zmeniť, keď budeme dostatočne angažovaní. A s veľkým zápalom motivoval svojich študentov, aby sa aj oni zapájali, práve aj formou akademického senátu.

Jeho iniciatíva vo mne dosť zarezonovala. Ja síce nie som človek, ktorý by sa chcel takýmto spôsobom angažovať, skôr mám rada fakt, že viem o všetkých možnostiach, ktoré mám. Práve preto som sa rozhodla spraviť malú rešerš a posunúť aj vám sumár informácií.

Základné informácie

Akademický senát UK sa skladá zo 66 volených zástupcov akademickej obce UK.  Každú fakultu zastupujú piati členovia: traja zástupcovia zamestnaneckej časti a dvaja zástupcovia študentskej časti. Funkčné obdobie členov je  štvorročné.

Študentská časť Akademického senátu UK má 26 členov. Pracuje formou neformálnych pracovných stretnutí jej členov alebo formou zasadnutí. Zasadnutia študentskej časti Akademického senátu UK sú verejné. Navonok zastupujú a organizujú prácu študentskej časti Akademického senátu  UK dvaja podpredsedovia zo študentskej časti.

Čo Akademický senát rieši?

Moja rešerš pokračovala. Veľmi ma zaujímalo, čo všetko prechádza rukami Akademického senátu UK. Vypichla som niekoľko tém, ktoré sa riešili v tomto roku na zasadnutiach.

Informácia o aktuálnych problémoch praktickej výučby študentov na Lekárskej fakulte UK / Štipendijný poriadok UK / Informácia o projekte Centrum aktívneho starnutia / Výročná správa o činnosti UK…

Okrem tohto je to celá plejáda záležitostí od tých najformálnejších, ktoré sú dôležité pre celú Univerzitu, až k tým, ktoré sa bytostne týkajú jednotlivých fakúlt a ich študentov.

Stále si úplne neviem predstaviť, čo všetko patrí do kompetencií Akademického senátu UK, a práve preto rada využijem aspoň možnosť zúčastniť sa zasadnutia študentskej časti Akademického senátu UK. A čo Vy?

Akademický senát FSEV UK

Nielen univerzita samotná, ale aj naša fakulty má svoj vlastný senát – Akademický senát FSEV UK.  Jeho predsedom je Mgr. Andrej Mentel, PhD. (teraz už chápem prečo tak motivovane podnecoval svojich študentov J). Podobne, ako univerzitný senát, aj Akademický senát FSEV UK usporadúva zasadnutia, kde sa riešia rôznorodé záležitosti od schvaľovania dodatkov k vnútorným predpisom fakulty, cez prerokovanie činností Akademického senátu FSEV UK, po voľby kandidátov na dekana a podobne. Študentská časť akademického senátu má aj vlastnú stránku na Facebooku, kde prispieva rôznymi informáciami o podujatiach a dianí na fakulte či univerzite.

Výzva

V najbližších dňoch sa na našej fakulte uskutočnia riadne voľby 4 členov do študentskej časti Akademického senátu a taktiež 8 členov do zamestnaneckej časti. Kandidáti sú volení na obdobie 4 rokov od 2018 do 2022.

Vytvára sa priestor aj pre nás študentov, aby sme prihlásili a angažovali sa tak v dianí fakulty.

Návrhy kandidátov je potrebné odovzdať v listinnej podobe do podateľne fakulty adresovanom predsedníčke volebnej komisie Lucii Gallovej. Pre študentskú časť aj zamestnaneckú časť  v lehote do 19. novembra 2018 (pondelok) do 12.00 hod.

Je to síce informácia na poslednú chvíľu, ale nebolo by to prvýkrát, čo by sme niečo odovzdávali tesne pred deadlinom. Porozmýšľajte! Všetko potrebné nájdete TU.

FSEVka nám dáva veľký priestor na angažovanie. Tak prečo to neskúsiť aj cez akademický senát?

Autorka: Myška
Foto: Auditoria maximum Právnickej fakulty UK – Vladimír Kuric (uniba.sk), unsplash.com