Európske štúdiá

PRIHLÁŠKA

Prihlášky prijímame do 31. marca 2021

ŠTÚDIUM

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Európske štúdiá sa u nás vyučujú na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Študentky a študentov vedieme k tomu, aby si osvojili teoretické aj praktické poznatky z oblasti fungovania a rozhodovania Európskej únie a medzinárodných vzťahov, pričom veľký dôraz sa už od prvého ročníka kladie na správny metodologický prístup k opisu a analýze javov či procesov, ktoré v domácej aj zahraničnej politike prebiehajú.

Vďaka zaujímavým predmetom sa naše študentky a študenti zorientujú v základných pojmoch a teóriách týkajúcich sa politických a ekonomických procesov v rámci Európy, ktoré dokážu uplatniť pri analýze domácej a zahraničnej politikyVäčšina výučby prebieha v anglickom jazyku. Niektoré kurzy vedú lektorky či lektori, pre ktorých je angličtina materinským jazykom – napr. Britka Dr. Karen Henderson, PhD., či Američan David Reichardt, PhD.

Európske štúdiá na FSEV vyučujú odborníčky a odborníci, ktorí sa pravidelne objavujú v rôznych médiách. Učí tu napríklad aj naša dekanka Lucia Mokrá, uznávaná expertka na medzinárodné právo, doc. Oľga Gyarfášová, ktorá skúma verejnú mienku a voličské správanie, či doc. Andrej Findor, ktorý sa venuje postojom k menšinám a spôsobom, ako spraviť spoločnosť otvorenejšou a tolerantnejšou.

Počas každého semestra naše prednášky a semináre navštevujú expertky a experti z domova i zo zahraničia. V minulom akademickom roku mali študenti možnosť diskutovať s nemeckou europoslankyňou Rebeccou Harms, štátnymi tajomníkmi z ministerstiev zahraničia i obrany – Lukášom Parízkom a Robertom Ondrejcsákom, alebo aj spisovateľkou Irenou Brežnou.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V ANGLIČTINE*

The European Studies M.A. programme je výbornou voľbou pre študentov a študentky, ktorých zaujíma vládnutie, zahraničná politika a interdisciplinárny výskum v politických a sociálnych vedách. Teoretické vedomosti sú len začiatok, program sa sústredí hlavne na vývin kritického myslenia a učí študentov a študentky spájať rôzne fakty a skutočnosti do celku.

Absolventi a absolventky programu sa uplatnia v medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, OSCE, NATO, Európske inštitútie, think-tanky, verejná správa, neziskovky, výskumné organizácie, nadnárocné korporácie či akadémia a výskum.

*štúdium je spoplatnené sumou 2500 €/ akademický rok. Prihlášky prijímame do 31. 8. 2020. Viac informácii tu.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Počas štúdia európskych štúdií môžete absolvovať stáže na rôznych zaujímavých pracoviskách verejnej správy (napríklad na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR či v Národnej rade SR), alebo v mimovládnych organizáciách. Fakulta navyše podporuje účasť svojich študentiek a študentov na rôznych vzdelávacích, tréningových či výskumných projektoch, konferenciách a stretnutiach. FSEV ako jediná fakulta na Slovensku ponúka svojim študentom možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej súťaži Model United Nations (MUN), či programe Regionálna akadémia OSN (RAUN), ktorý poskytuje tréning pre prípadnú diplomatickú kariéru. Sme hrdí, že si naši študenti pravidelne prinášajú okrem cenných skúseností aj významné ocenenia ich práce.

ÚEŠMV je členskou inštitúciou viacerých európskych sietí, akými sú napríklad Európske konzorcium pre politologický výskum (ECPR) alebo Transeurópska asociácia politických štúdií (TEPSA). Tieto prestížne siete členkám a členom Ústavu ponúkajú možnosť cestovať a zúčastňovať sa na podujatiach.

Aby však bolo jasné: štúdium európskych štúdií – to nie je len drina, nekonečné učenie a skúšanie, prednášky a semináre, ale aj skvelá partia ľudí s pomerne neformálnymi vzťahmi medzi všetkými učiteľkami, učiteľmi, študentkami a študentmi. Niekoľkokrát za rok sa o tom dá presvedčiť aj na našej ústavovici – neformálnom posedení, kde sa dá debatovať so všetkými a tiež o všetkých možných témach.

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Študijný program európske štúdiá sa študuje na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov (ÚEŠMV), jednom zo šiestich ústavov FSEV UK. ÚEŠMV sa venuje otázkam domácej i medzinárodnej politiky. Okrem kvalitnej výučby svojim študentkám a študentom ponúka aj priestor pre mnohé mimoškolské aktivity.

ÚEŠMV na Facebooku