psycho4
psycho4

Chcete rozumieť sebe a druhým?

Sociálna a pracovná psychológia sa u nás študuje na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Bakalárske aj doktorandské štúdium psychológie ponúkame v slovenskom aj v anglickom jazyku. Magisterské štúdium ponúkame v slovenskom jazyku. V dohľadnej dobe pripravujeme aj magisterské štúdium v anglickom jazyku.

 

Naše absolventky a absolventi pracujú vo všetkých oblastiach psychológie, vrátane pracovnej psychológie, personalistiky, ľudských zdrojov, marketingu, manažmentu, ale aj školskej psychológie, poradenskej psychológie, klinickej psychológie, psychoterapie, či psychometriky, a tiež forenznej či dopravnej psychológie. Absolventi nášho ústavu sa uplatnia vo všetkých oblastiach, a to s úspešnosťou až 96% už pol roka po skončení štúdia. Pozrite si, čo o absolvovaní štúdia u nás hovorí naša pani riaditeľka. 

 

Okrem praktického zamerania, náš program ponúka aj možnosť byť súčasťou výskumných tímov vedených našimi excelentnými výskumníkmi.   Mnohí naši absolventi a absolventky sa preto venujú aj výskumu.

 

Na naše hodiny pozývame odborníkov z praxe a vysielame študentky a študentov praxovať tam, kde sa môžu niečo naučiť. Náš prístup má úspech: zamestnávatelia nám opakovane hovoria, že naše absolventky a absolventov uprednostňujú pred absolventmi iných škôl. Vedia, že skončili odbor, ktorý im naozaj niečo dal.

 

Štúdium psychológie v slovenskom jazyku je bezplatné.

Okrem slovenského programu ponúkame aj vyučovanie psychológie v anglickom jazyku. Anglický program je spoplatnený sumou 3000 eur. Viac sa o ňom môžete dozvedieť tu.

Prednášky a semináre sú u nás založené na vzájomnom počúvaní sa a interakcii. Jedným zo špecifík našej fakulty sú dlhšie hodiny. Vďaka tomu majú u nás študenti a študentky menej predmetov, tým pádom aj menej skúšok. Dlhšie hodiny nám umožňujú ísť viac do hĺbky a kombinovať prednášku s cvičeniami, aktivitami, hrami či diskusiou. Za pekného počasia tiež radi vyučujeme vonku.

Štúdium psychológie na našej fakulte je unikátne profilované na sociálnu a pracovnú psychológiu, široká ponuka vyučovaných predmetov však umožní našim absolventom uplatniť sa v akejkoľvek oblasti psychológie, ako je klinická, poradenská, školská, forenzná, dopravná psychológia či psychoterapia. Pozrite si, prečo si naše študentky vybrali práve nás a čo sa im najviac páči na psychológii na FSEV.

Teoretické aj praktické predmety sú vedené tak, aby  študenti a študentky získali čo najširší prehľad o súčasných psychologických teóriách a praxi, ako aj hĺbkové vedomosti a špecifické zručnosti. Dôraz pri výučbe kladieme na rozvíjanie aplikovateľných schopností a zručností, čo dáva našim absolventkám a absolventom výhodu na pracovnom trhu

 

Študenti a študentky majú počas štúdia možnosť zapojiť sa do rôznych výskumných projektov vedených odborníkmi na našej fakulte, a takto získať výskumné skúsenosti, ktoré môžu uplatniť v pracovnej sfére alebo v štúdiu na doktorandskom stupni. 

 

Pozrite si, akú pridanú hodnotu ešte ponúka štúdium psychológie u nás.

Kliknite na obrázok a pozrite si, čo hovoria naše študentky a pani riaditeľka o psychológii u nás.

Prax

Naše študentky a študenti už praxovali na viac ako 145 pracoviskách. Študenti a študentky stážujú a praxujú po celom Slovensku, vo všetkých krajských mestách a v niektorých okresných mestách (napr. Piešťany, Veľký Krtíš, Žilina). Majú tiež možnosť vybaviť si stáž v zahraničí cez program Erazmus+. Tu sú niektoré spoločnosti, kde študenstvo často chodí na prax/stáž:

  • Školská psychológia –  rôzne základné a stredné školy, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
  • Pracovná psychológia – Dell, IBM, Maxman, PWC, Proplusco
  • Stáž/prax vo výskume – SAV Výskumný ústav sociálnej psychológie
  • Poradenská psychológia –  rôzne Centrá pre deti a rodiny, rôzne Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, rôzne Domovy sociálnych
    služieb, rôzne Liečebno-výchovné centrá, rôzne neziskové organizácie/občianske združenia (napr. IPčko, Brána do života)
  • Klinická psychológia – rôzne nemocnice (napr. v BB, BA, ZA), psychiatrická nemocnica Phillippa Pinela
Daniela Synovcová

Daniela Synovcová
HR Advisor, EMEA

“Štúdium aplikovanej psychológie na FSEV mi ponúklo vyborný štartovací bod pri hľadaní práce v odbore, najmä vďaka získaným vedomostiam ako aj praktickým skúsenostiam  v oblasti organizačnej psychológie, HR a psychometriky pri výbere a rozvoji zamestnancov. Mnohé vedomosti a praktické skúsenosti boli konkurenčnou výhodou na trhu ako aj veľkou pomocou na pozíciach v oblasti HR. Mojou pracovnou náplnou na pozícií HR Advisor je aktívna spolupráca s manažérmi pri výbere zamestnancov, rozvoji tímu, konzultácia hiring stratégie a voľba efektívnych  nástrojov či psychometriky vo výberovom procese.”

Andrea Košutová

Andrea Košutová
Teach for Slovakia

“Na FSEV som prišla po ukončení bakalárskeho stupňa v odbore psychológia, keďže som vedela, že ma láka práve oblasť pracovnej psychológie či psychológie marketingu. Štúdium ma bavilo a rovnako aj spätne hodnotím, že to bola výborná voľba. Získala som základný prehľad o všetkých HR procesoch, vedení ľudí, behaviorálnej ekonómie či fungovaní ľudskej psychiky.”

Andrea Košutová
Jakub Mihalo

Jakub Mihaľo

Súkromná prax

 

“Vyštudoval pracovnú a sociálnu psychológiu na FSEV UK, doktorát získal na ÚAP v odbore psychológia zdravia. Štúdium na FSEV mi dalo veľa vedomostí a praktických zručností najmä v komunikácií, prezentovaní a vedení študentov či pracovných tímov. Za nesmierne cenné považujem nadviazanie kontaktov v odbore a taktiež možnosť štúdia v zahraničí. Pracujem v súkromnej klinicko-psychologickej praxi v Bratislave pod supervíziou. A moje vzdelávanie pokračuje vo forme terapeutických výcvikov a špecializačným štúdiom. Za to všetko vďačím FSEVke.

Naše predmety vyučujú špičkové pedagogičky a pedagógovia, ktorí dbajú na individuálny prístup ku všetkým študentkám a študentom –  prof. Júlia Kanovská Halamová, prof. Radomír Masaryk, prof. Elena Lisá, doc. Lenka Sokolová, prof. Andrea Madarasová Gecková, a mnohí iní úspešní výskumníci, výskumníčky, odborníci a odborníčky z praxe. 

Základom špičkového univerzitného pracoviska je excelentný výskum. Naše vyučujúce a vyučujúci sú aktívnymi vedkyňami a vedcami, ktorí pravidelne prednášajú na medzinárodných konferenciách a publikujú vedecké články v prestížnych zahraničných časopisoch. Naši študenti a študentky tak dostávajú možnosť spolupracovať na významných výskumných projektoch. Vedeckú činnosť našich vyučujúcich nájdete na univerzitnej stránke nášho Inštitútu.

JKH

Prof. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Profesorka Kanovská Halamová je podprednou výskumníčkou v oblasti súcitu a emócií a vyhľadávanou odborníčkou na individuálnu aj párovú psychoterapiu. Tešiť sa na vás bude na predmetoch Poradenská psychológia a Sociálnopsychologický výcvik.

lukas_bakos

Mgr. Lukáš Bakoš, PhD.

Doktor Bakoš je u nás uznávaným manažérom a odborníkom v oblasti ľudských zdrojov. Študenti si pochvaľujú jeho predmety ako Assessment a Development centrá a Rozvoj trénerských a facilitačných zručností.

lukas_bakos

Nezmeškaj príležitosť stať sa súčasťou priateľskej komunity na FSEV UK

Prihlášku posielaš elektronicky cez stránku https://e-prihlaska.uniba.sk. Inštrukcie k vyplneniu prihlášky nájdeš tu. Tvoje otázky radi kedykoľvek zodpovieme, neváhaj nám poslať správu.

Sleduj nás na Facebooku, kde sa dozvieš najaktuálnejšie informácie z diania ústavu.
Tešíme sa na Teba v septembri.

Študijný poradca pre bakalársky slovenský program :

Mgr. Rastislav Janičík

rastislav.janicik@fses.uniba.sk


Študijná poradkyňa pre bakalársky  anglický  program :

Mgr. Katarína Greškovičová PhD.

katarina.greskovicova@fses.uniba.sk


Študijná poradkyňa pre magisterský program :

Mgr. Katarína Křížová, PhD.

katarina.krizova@fses.uniba.sk

Ďalšie informácie nájdeš na  stránke Inštitútu aplikovanej psychológie  FSEV UK

© 2023 FSEV UK

Prax

Máte otázky? Kliknite na obrázok s Vašou otázkou a pozrite si krátke video o nás.